REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
"LUBIN - MIASTO BEZ WYKLUCZENIA CYFROWEGO"
:

§1
Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji do Projektu „Lubin – miasto bez wykluczenia cyfrowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

§2
Informacje o projekcie

1. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród rodzin/gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej, niepełnosprawności oraz rodzin zastępczych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, którymi są:
- zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu dla 250 rodzin/gospodarstw domowych z terenu Gminy Miejskiej Lubin
- przekazanie bezpłatnie dla 250 rodzin/gospodarstw domowych zestawów komputerowych
- szkolenia dla beneficjentów ostatecznych z zakresu obsługi i uruchomienia łącza, podstaw komunikacji elektronicznej oraz podstaw obsługi komputera
2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8 Osi Priorytetowej – Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.
3. Projekt jest realizowany przez Urząd Miejski w Lubinie w okresie od 01.10.2010 r. do 30.06.2015 r. na terenie Gminy Miejskiej Lubin
4. Biuro projektu mieści się w budynku Urzędu Miejskiego w Lubinie ul. Kilińskiego 10, 59-300 Lubin, w pokój 213 tel. (076) 746 82 56 e-mail:kontakt@lubin.pl

§3
Kryteria formalne uczestnictwa w Projekcie

1. Uczestnikami Projektu zostaną rodziny/gospodarstwa domowe spełniające przynajmniej jedno z poniższych kryterium:
a) dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej (Dział I, art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej),
b) dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych (Rozdział 2 art. 5.1 ustawy o świadczeniach rodzinnych t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z póź. zm.),
c) dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniające do uzyskania stypendiów socjalnych (szkolnych), typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej,
d) osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym oraz dziecko z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności,
e) rodziny zastępcze,
f) rodziny wielodzietne (troje dzieci i powyżej),
g) samotni rodzice.
2. Za rodzinę, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej, uważa się osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
3. Za gospodarstwo domowe uważa się wg definicji Głównego Urzędu Statystycznego, zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się.
4. Uczestnicy Projektu, o których mowa w § 3 ust. 1 muszą spełniać następujące warunki:
1. co najmniej jeden zawarty w punkcie 1a - g § 3,
2. posiadać stałe lub czasowe miejsce zameldowania na terenie miasta Lubina,
3. zobowiązać się do stosowania zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
5. Pierwszeństwo będą miały gospodarstwa domowe wg następujących kryteriów:
- liczba dzieci w rodzinie/gospodarstwie domowym,
- wysokość dochodu na osobę w rodzinie/gospodarstwie domowym,
- osoby niepełnosprawne w rodzinie/gospodarstwie domowym.

§4
Zasady i proces rekrutacji uczestników

1. Rekrutację uczestników projektu przeprowadzi Urząd Miasta Lubin przy współpracy z MOPS w Lubinie.
2. W celu dokonania wyboru uczestników projektu, zostanie powołana Komisja do przeprowadzenia rekrutacji.
3. Komisja opracuje listę podstawową i rezerwową kandydatów na podstawie wniosków zgłoszeniowych do projektu.
4. Z listy kandydatów zostaną wytypowane rodziny/gospodarstwa domowe spełniające kryteria formalne określone w §3
5. Dalej Komisja Rekrutacyjna opracuje listę rankingową z listy kandydatów spełniających kryteria formalne wg następującej punktacji:
a) liczba dzieci w rodzinie/gospodarstwie domowym (0-10 pkt.)
b) wysokość dochodu na osobę w rodzinie/gospodarstwie domowym (0-5 pkt.)
c) liczba osób niepełnosprawnych w rodzinie/gospodarstwie domowym (0-5 pkt.)

gdzie
CP – liczba punktów
ld – liczba dzieci w badanej(ym) rodzinie/gospodarstwie domowym
nld – największa liczba dzieci w rodzinie/gospodarstwie domowym kandydatów
ndr – największy dochód na osobę w rodzinie/gospodarstwie domowym kandydatów
dr – dochód na osobę w badanej(ym) rodzinie/gospodarstwie domowym
lon – liczba osób niepełnosprawnych w badanej(ym) rodzinie/gospodarstwie domowym
nlon – największa liczba osób niepełnosprawnych w rodzinie/gospodarstwie domowym kandydatów

6. Do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie 250 rodzin/gospodarstw domowych o największej ilości punktów
7. Niezbędnym warunkiem udziału kandydatów będzie techniczna możliwość podłączenia Internetu oraz podpisanie umowy. W przeciwnym wypadku zakwalifikowany zostanie następny kandydat z listy rezerwowej
8. Jeśli kandydat naruszy umowę, na wniosek Komisji zostanie wykluczony z projektu, a na jego miejsce zostanie zakwalifikowana następna osoba z listy rezerwowej.
9. Zgłoszenia do projektu należy dokonać osobiście lub poprzez pracownika MOPS lub pocztą tradycyjną w terminie od XX.XX.2013r. do XX.XX.2013 r. do godz. 15.00 (dokumenty które wpłyną po terminie do punktu przyjmowania wniosków nie będą rozpatrywane). Miejsca składania dokumentów:
a) Pocztą na adres: Urząd Miejski w Lubinie ul. Kilińskiego 10, 59-300 Lubin lub MOPS w Lubinie ul. Kilińskiego 25a, 59-300 Lubin
b) Osobiście: Urząd Miejski w Lubinie ul. Kilińskiego 10, 59-300 Lubin lub MOPS w Lubinie ul. Kilińskiego 25a, 59-300 Lubin
10. Dokumenty z wynikami rekrutacji będą dostępne w biurze projektu

§5
Zasady rezygnacji, zakończenia lub wykluczenia z uczestnictwa w Projekcie

1. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie w trakcie jego trwania jest możliwa tylko w przypadku wystąpienia ważnych okoliczności, które uniemożliwiają dalszy udział Uczestnika w Projekcie między innymi zmiana miejsca zamieszkania, nagłe pogorszenie stanu zdrowia, nieprzewidziane wypadki losowe.
2. Rezygnacja z udziału w Projekcie powinna mieć formę pisemnego oświadczenia i zawierać powód rezygnacji.
3. Uczestnik Projektu kończy w nim udział w przypadku, gdy w czasie jego trwania przestanie spełniać warunki określone w § 3 ust. 4. W sytuacji zaistnienia takich zmian Uczestnik Projektu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o nich personel Projektu w formie pisemnego oświadczenia.
4. Uczestnik Projektu zostanie z niego wykluczony w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania zobowiązań określonych w Regulaminie Uczestnictwa w Projekcie lub umowie uczestnictwa w zawartej pomiędzy uczestnikiem projektu a Gminą Miejską Lubin.
5. W przypadku rezygnacji, zakończenia lub wykluczenia Uczestnik Projektu zobowiązuje się do zwrotu otrzymanego sprzętu w stanie nie gorszym ponad zużycie wynikające z jego prawidłowej eksploatacji.
6. W przypadku rezygnacji, zakończenia uczestnictwa lub wykluczenia Uczestnika Projektu z udziału w Projekcie w jego miejsce wchodzi kolejna osoba z listy rezerwowej.

§6
Pozostałe postanowienia

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem XX.XX.2013 r. i obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.
2. Urząd Miasta Lubina zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
3. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej.
4. Szczegóły dotyczące praw i obowiązków Uczestnika Projektu zostaną określone w odrębnym dokumencie - umowie uczestnictwa w Projekcie.