Page 24 - na strone

SEO Version

ROZLICZANIE PROJEKTÓW/SPRAWOZDAWCZOŚĆ
terminowa, zgodna z harmonogramem realizacja zadań
terminowe sporządzanie wniosków o płatność oraz przedkładanie go wraz kompletem
niezbędnych dokumentów (przynajmniej raz na 3 miesiące)
konieczność informowania o przesunięciach powyżej 10% wartości kwoty danej kategorii
wydatków, z której następuje przesunięcie
wstrzymanie wypłaty dofinansowania w przypadku wystąpienia podejrzeń, że projekt
realizowany jest niezgodnie z zawartą umową
konieczność prowadzenia odrębnej informatycznej ewidencji księgowej kosztów,
wydatków i przychodów
naliczanie odsetek (jak dla zaległości podatkowych) za niezłożenie wniosku o płatność
pośrednią potwierdzającą rozliczenie otrzymanej zaliczki lub w terminach określonych w
harmonogramie