Page 23 - na strone

SEO Version

BUDOWA LUB WYNAJĘCIE INFRASTRUKTURY
dokumentacja projektowa musi być zgodna z obowiązującymi przepisami i przyjęta
protokolarnie przez Zamawiającego „Protokołem odbioru”
każda zmiana może być dokonana wyłącznie za zgodą WWPE
wszelkie zmiany w projekcie wymagają sporządzenia „Protokołów konieczności/ zmiany”
Zagrożenia:
nieprecyzyjne określenie wymagań infrastruktury
niedostosowane terminy
problemy z Wykonawcą
nie dostosowanie PZP do realiów
brak jednoznacznych decyzji WWPE
brak pomocy ze strony WWPE