Page 14 - na strone

SEO Version

POIG 8.3
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
Władza Wdrażająca Programy Europejskie (WWPE)
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Priorytet 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności Gospodarki
Działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion
„Lubin – miasto bez wykluczenia cyfrowego”
POIG 8.3:
·
całkowite lub częściowe pokrycie kosztów dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych na obszarze objętym projektem (maks.
przez okres 3 lat),
·
pokrycie kosztów dostarczenia, instalacji oraz serwisowania sprzętu komputerowego i/lub niezbędnego oprogramowania
w gospodarstwach domowych wskazanych przez projektodawcę,
·
zakup usługi przeprowadzenia szkoleń dla użytkowników końcowych projektu z zakresu obsługi komputera, korzystania z Internetu
oraz nabycia innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy lub skutecznej edukacji przez Internet (z wykluczeniem szkoleń
zawodowych),
·
dofinansowanie kosztów operacyjnych, kosztów zatrudnienia i szkolenia pracowników JST i/lub organizacji pozarządowej
uczestniczącej w konsorcjum z JST, którzy będą odpowiedzialni za realizację działania oraz kosztów działań koordynacyjnych
zmniejszających problem wykluczenia cyfrowego, np. wyposażenie w sprzęt komputerowy i utrzymanie dostępu do Internetu
w jednostkach podległych beneficjentowi (w tym: biblioteki publiczne, publiczne instytucje kultury, szkoły, publiczne placówki
opiekuńczo-wychowawcze położone na obszarze działania beneficjenta i publiczne domy pomocy społecznej),
·
dofinansowanie promocji projektu na obszarze objętym projektem.