Page 12 - na strone

SEO Version

Oferta
Tworzenie koncepcji, wstępnych Studiów Wykonalności, Studiów Wykonalności
z obszaru ICT (Information and Communication Technologies),
Wykonywanie audytów teleinformatycznych,
Przygotowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Opisów Przedmiotu
Zamówienia oraz prowadzenie postępowań,
Analizy z obszaru ICT,
Pełne zarządzanie projektami,
Audyty telekomunikacyjne,
Projektowanie sieci szerokopasmowych oraz przygotowywanie Programów Funkcjonalno
– Użytkowych.