Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
wśród rodzin/gospodarstw domowych
zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej

DLA 250 RODZIN/GOSPODARSTW DOMOWYCH ZAPEWNIMY:
- BEZPŁATNY DOSTĘP DO INTERNETU ORAZ PRZEKAŻEMY BEZPŁATNIE ZESTAWY KOMPUTEROWE
- PRZESZKOLIMY Z ZAKRESU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ I OBSŁUGI KOMPUTERA


KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ W PROJEKCIE?
Uczestnikami Projektu zostaną rodziny/gospodarstwa
domowe spełniające przynajmniej jedno z poniższych kryterium:

dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia
w ramach systemu pomocy społecznej (Dział I, art. 8 ust.
1 ustawy o pomocy społecznej),
dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia
w ramach systemu świadczeń rodzinnych (Rozdział 2 art.
5.1 ustawy o świadczeniach rodzinnych t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z póź. zm.),
dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniające do uzyskania stypendiów socjalnych (szkolnych), typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą
oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej,
\osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub
z orzeczeniem równoważnym oraz dziecko z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności,
rodziny zastępcze,
rodziny wielodzietne (troje dzieci i powyżej),

samotni rodzice.

Uczestnicy muszą posiadać stałe lub czasowe miejsce zameldowania na terenie miasta Lubina, oraz
zobowiązać się do stosowania zasad określonych
w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

PIERSZEŃSTWO BĘDĄ MIAŁY GOSPODARSTWA
DOMOWE WEDŁUG NASTĘPUJĄCYCH KRYTERIÓW:


liczba dzieci w rodzinie/gospodarstwie domowym,
wysokość dochodu na osobę w rodzinie/gospodarstwie domowym,
osoby niepełnosprawne w rodzinie/gospodarstwie domowym.

Rekrutację uczestników projektu przeprowadzi Urząd Miejskiw Lubinie przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubinie. W celu dokonania wyboru uczestników projektu, zostanie powołana Komisja do przeprowadzenia rekrutacji.

Komisja opracuje listę podstawową i rezerwową kandydatów na podstawie wniosków zgłoszeniowych
do projektu. Z listy kandydatów zostaną wytypowane rodziny/gospodarstwa domowe spełniające kryteria formalne określone w Regulaminie rekrutacji
i uczestnictwa w projekcie.